Home » haven

Jachthaven in Kootstertille

De Jachthaven van Watersportvereniging Achtkarspelen ligt in en aan de Gemeentehaven te Kootstertille aan een zijarm van het Prinses Margriet-kanaal. Deze zijarm ontstond toen eind jaren dertig van de 20e eeuw het kanaal om het dorp heen werd verlegd. Deze haven is een restant van het oorspronkelijke Kolonelsdiep.

Onze watersportvereniging huurt een deel van de haven van de Gemeente Achtkarspelen en verhuurt ligplaatsen aan haar leden. Verkoop activiteiten zijn niet toegestaan. De haven is bedoeld voor inwoners van Kootstertille.

Historie

Langs het Kolonelsdiep (ter hoogte van ligplek 1) stond langs de Mounestrjitte vroeger een stellingmolen waarin koren en olie werd gemalen. Zie Molen Vries. Daar zie je ook nog een paar foto's van toen onze haven nog een kanaal was.

Even verderop (aan de noordkant van het kanaal) heeft ook nog een andere molen gestaan, zie Molen van Eldring (op de foto zie je ook nog 'Molen Vries' staan).

Ligplaatsen

In de haven zijn 28 ligplaatsen beschikbaar. Schepen tot 8m lengte liggen dwars op de kant (ligplek 1 t/m 13), vervolgens zijn er 4 ligplaatsen voor roeiboten e.d. (ligplek 14 t/m 16). Schepen langer dan 8m liggen langszij, langs de wal (ligplek 17 t/m 26).

 

Vroeger hadden we plek voor 30 schepen, maar omdat in de loop van de jaren de schepen groter zijn geworden, is de capaciteit voor het aantal schepen afgenomen.

Ligplaats tarieven 2017

Tarieven vaste ligplaatsen zijn op aanvraag en bestemd voor de inwoners van Kootstertille. Bij onvoldoende vraag kan hiervan afgeweken worden. 
lengte - "Lengte Over Alles" (LOA), afgerond naar de eerstvolgende hele meter
Type ligplaats                                                                                                                       Status
1a - Loswal (schip tot 8, basistarief x lengte)                                                                 Wachtlijst 
1-13 - Dwarsliggers (schepen tot 8m lengte, basistarief x 8m)                                   Wachtlijst 
14a-16 - Roeiboten (max 1.6m breed, basistarief x 3.5m)                                           Wachtlijst 
17-26 - Langsliggers (schepen vanaf 8m lengte, basistarief x lengte + 2m)              Wachtlijst tot December 2019. 

De 'langsliggers' betalen de lengte + 1m voor en 1m achter de boot. Bij aanvang van het nieuwe vaar-en ligseizoen maakt de havenmeester een inschatting van de ligplek indeling, afhankelijk van de lengte van de schepen. Het kan dus zijn dat uw schip het ene jaar een beetje verder naar voren of naar achteren ligt.
Mocht u hiermee een probleem hebben, neemt u dan contact op met de havenmeester om tot een oplossing te komen.

Het liggeld is exclusief (verplicht) verenigingslidmaatschap (zie contributie). Het basistarief en contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

Passanten betalen het 'Passantentarief', zijnde € 0,50 per meter per nacht. Het niet betalen van havengelden is strafbaar. 

Wij houden informatie bij over de havenliggers. Graag melden op 06-30206428 of info@wsv8k.nl.

Havenliggers

De ligplaatshouders worden verzocht om hun GSM nummer aan de havenmeester bekend te maken, deze kan dan contact opnemen als er onduidelijkheid is over de beschikbaarheid van de ligplaats voor een passant. Heeft u een leuke foto van uw boot? Stuur deze in naar de redactie, zodat we een 'botenboek' van de haven kunnen maken.

Jachthavenreglement en Ligplaatsvoorwaarden Passanten

Voor alle gebruikers van de verenigingshaven is het 'Jachthaven Reglement' van toepassing

Voor passanten is een verkorte versie beschikbaar 'Ligplaatsvoorwaarden Passanten' welke door de havenmeester kan worden uitgereikt.

Ligplaatsvoorwaarden

De ligplaatstoewijzing geschiedt door het bestuur van "Watersportvereniging Achtkarspelen" telkens voor de duur van één jaar minus één dag van 1 april tot 31 maart van enig jaar.
De ligplaatsbijdrage moet zijn voldaan vóór of op 15 maart voorafgaand aan het huurjaar. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op een ligplaats.
De ligplaatsovereenkomst wordt telkens geacht, na betaling van de ligplaatsbijdrage (incl. Contributie Watersportvereniging) stilzwijgend voor de zelfde tijd te zijn verlengd, tenzij de huurder of het bestuur de huur schriftelijk opzegt, met inachtneming van een termijn van één maand voorafgaand aan de nieuwe huurtermijn.

Voor het beëindigen van de ligplaatsovereenkomst, stuur uw schriftelijke opzegging uiterlijk 1 Maart van enig jaar naar de havencommissaris

De havenmeester heeft het dagelijks beheer over de haven. Voor de vaste ligplaatshouders is de havenmeester het eerste aanspreekpunt in geval van vragen. De havenmeester is ook gastheer voor passanten en incasseert het liggeld. De vaste ligplaatshouders worden verzocht bij een vertrek van 2 of meer nachten zichzelf af te melden bij de havenmeester. Hij kan er dan voor zorgen dat passanten een gastvrij plekje vinden.

Haventelefoon

06-30206428 of info@wsv8k.nl

Aanvragen ligplaats jachthaven

Een aanvraag voor een ligplaats dient schriftelijk te gebeuren. Het Aanvraagformulier dient men volledig in te vullen en in te dienen bij de havencommissaris of de secretaris van de vereniging.
De datum van ontvangst door de vereniging van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier bepaalt de volgorde op deze wachtlijst. U kan alleen een aanvraag indienen voor een schip wat in uw bezit heeft. De wachtlijst ligt ter inzage bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Ligplaats Gebruiksovereenkomst

Bij het toewijzen van een ligplek wordt een ligplaats gebruiksovereenkomst aangegaan. Hierin zijn alle rechten, plichten en ontbindende voorwaarden vastgelegd.

De haven in vogelvlucht